Posts in the standardi category

Teksti: Tiina Ylinen, projekti-insinööri, TAMKin Tekstiililaboratorio

Kuvat: Tiina Ylinen ja Maria Änkö

_____________________________________________________

Standardeja käytetään kaikkialla. Ne ovat mukana ruuvien kierteissä, organisaatioiden ympäristöjärjestelmissä, suojavarusteiden turvallisuusmääräyksissä ja hyvin monessa muussa jokapäiväisessä asiassa. Myös Tekstiililaboratorion työssä standardit ovat yksi keskeisimmistä työkaluista. Menetelmästandardit antavat ”työohjeet” useimpien laboratoriossamme suoritettaviin testauksiin, ja niiden tarkka noudattaminen on olennaista testaustulosten vertailtavuuden saavuttamiseksi.

Menetelmästandardien kirja on Tekstiililaboratoriossa ahkerassa käytössä.

Standardisoinnin voisi kuvata olevan yhteisten toimintatapojen laatimista. Standardi itsessään on kaikkien saatavilla oleva kirjallinen julkaisu, joka on valmisteltu yhteisymmärryksessä aihepiiriin liittyvien osapuolten kesken.

Tämä erottaakin standardin viranomaismääräyksestä, jonka laadinnassa ei samaan tapaan pyritä ottamaan huomioon eri osapuolten näkökantoja eikä sovittelemaan mahdollisia ristiriitaisia näkemyksiä.

Kuka standardeja laatii?

Standardeja on painettu käsikirjoiksi, mutta laajemman ja aina ajantasaisen valikoiman standardeista löydät sähköisestä SFS Online -palvelusta. Se on TAMKilaisten käytössä TAMK Finnan kautta.

Suomessa standardisoinnin kansallinen keskusjärjestö on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Se toimii muiden kansallisten järjestöjen tapaan maailmanlaajuisen standardisoimisjärjestö ISO:n (International Organization for Standardization) jäsenenä. Myös muut tahot, kuten sähköteknisen alan standardisoimisjärjestö IEC (International Electrotechnical Commision) ja telealan ITU (International Telecommunication Union), laativat standardeja. Tässä kirjoituksessa keskitytään kuitenkin SFS ry:n toimintaan TAMKin Tekstiililaboratorion näkökulmasta.

Standardisoimistoiminta tapahtuu SFS ry:ssä erillisissä toimialayhteisöissä. Ne vastaavat oman toimialansa standardien laadinnasta sekä toimivat kansallisina standardisoinnin asiantuntijayhteisöinä. Tekstiilialan toimialayhteisö on TEVASTA ry. Se jakautuu edelleen eri aihepiireistä vastaaviin asiantuntijaryhmiin, joita ovat esimerkiksi suojavaatetus-, älytekstiilit-, terveydenhuollon tekstiilit- sekä yleinen tekstiili- ja vaatetusalan TEVA-ryhmä.

Mukanaolo on vapaaehtoista mutta kannattavaa työtä

Standardisoimistyö vaatii toisinaan aikaa (ja monta kahvikupillista), mutta työ on konkreettista vaikuttamista.

Tekstiililaboratorio osallistuu standardisoimistyöhön eritoten kahdella eri tavalla: ottamalla osaa oman asiantuntijaryhmämme kokouksiin sekä kommentoimalla valmistelussa olevia tekstiilialan standardeja. Asiantuntijaryhmään kuuluminen ei ole silti välttämätöntä, sillä kommentteja lausuntokierroksella olevista standardeista voi antaa kuka tahansa. Standardisoimistyön lähtökohtana onkin aina vapaaehtoisuus.

On silti selvää, että työssä mukana oleminen vie toisinaan aikaa. Lausuntokierroksella olevan standardin läpikäyminen vaatii syvällistä paneutumista asiaan, ja oma asiantuntemus on laitettava likoon kokonaisvaltaisesti. Tekstiililaboratorion kokemusten mukaan työ kuitenkin kannattaa. Erityisen palkitsevaa on huomata, kun annetut kommentit päätyvät valmiiseen standardiin asti. Standardisoimistyön parasta antia onkin konkreettinen vaikuttamismahdollisuus oman alan kehitykseen. Plussana päälle tulevat vielä laajat verkostoimismahdollisuudet muiden asiantuntijoiden kanssa.

Kannustamme lämpimästi siis hakemaan tietoa oman alan standardisoimistyöstä sekä ottamaan siihen rohkeasti osaa. Mitä laajempi joukko on viemässä suomalaista asiantuntijanäkemystä eteenpäin, sitä varmemmin saamme oman äänemme kuuluviin!

Lisätietoa (ja tässä kirjoituksessa käytettyä lähdemateriaalia) on avoimesti saatavilla SFS ry:n sivuilta. Standardisoimistyöhön pääsee sisälle esimerkiksi tutustumalla SFS ry:n julkaisemiin oppaisiin Avain standardien maailmaan – SFS-käsikirja 1 sekä Osallistu ja vaikuta – Standardisointityön opas asiantuntijalle. Verkkosivuilta löytyy myös listaus eri alojen toimialayhteisöistä sekä paljon tietoa standardeista, standardisoinnista ja toiminnassa mukana olosta.